(0182) 350737 info@ctbb.nl
Selecteer een pagina

Realisatie

Samen bouwen wij aan de toekomst

Breed en flexibel inzetbaar

CTBB verricht werken in opdracht van gemeenten en het bedrijfsleven, instellingen, bouwbedrijven, ingenieursbureaus en projectontwikkelaars.

CTBB verricht haar werkzaamheden in geheel Nederland, maar ook daar buiten. Bij omvangrijke projecten met een hoge complexiteit wordt samengewerkt met een uitgebreid netwerk van vooraanstaande partnerorganisaties, leveranciers en vertegenwoordigingen.

Kracht door eendracht

Professioneel vakwerk
Wij werken aan infrastructuur
En maken meters!

Projectmanagement

De opdrachtgevers van CTBB hechten veel waarde aan een solide partner met een terdege kennis van zaken en uitvoeringskracht. Een partner die verantwoordelijkheid draagt voor de tijdige oplevering van het gegunde (deel)project. De projectmanagers van CTBB zijn krachtige praktijkmensen die in nauwe samenwerking met kundige uitvoeringsteams elke uitdaging aan kunnen. Door hun inzicht, creativiteit en doorzettingsvermogen presteren zij ook goed als de druk hoog is of de omstandigheden lastig zijn.

Management in teamverband

De projectmanagers van CTBB zijn communicators die gewend zijn te werken in teamverband. Zij informeren u goed over de voortgang en dragen zorg voor een strakke beheersing van planning en kosten. In onze projectbenadering staan uw belangen centraal. Het management is gericht op het verkleinen van risico’s en het efficiënt realiseren van kwaliteit. Het snel kunnen beschikken over specialisten, extra mankracht en materieel verzekert de slagkracht van onze projectmanagers.

Totaalpakket

U kunt gedurende het hele project een beroep op ons doen, vanaf de ideefase tot en met de realisatie en nazorg. Wij adviseren gericht zodat u de juiste beslissingen kunt nemen, wij verzorgen vergunningaanvragen zodat het werk doorgang kan vinden, wij coördineren werkzaamheden zodat de diverse activiteiten goed op elkaar zijn afgestemd, wij managen resultaatgericht zodat uw project succesvol zal worden opgeleverd. Indien gewenst dragen wij zorg voor de haalbaarheid, ontwerpen, bestekken, technische omschrijvingen, mankracht en het materieel. Het totaalpakket biedt u gemak, financieel voordeel en zekerheid.

Civieltechnische werken

CTBB verricht een breed scala civieltechnische werkzaamheden voor uiteenlopende toepassingen. Onze adviseurs en vakspecialisten beschikken over ruime ervaring in een breed werkveld. U kunt een beroep op ons doen voor het gehele traject, van advies en voorbereiding tot en met realisatie en nazorg. Vanzelfsprekend voeren wij ook specifiek werk en (deel)opdrachten voor u uit.

Grondwerk

CTBB beschikt over de mankracht en machinerie om gedegen grondwerk te verrichten ten behoeve van (nieuw)bouwprojecten en onderhoudswerkzaamheden. U kunt het bouwrijp maken van het terrein tot en met het bestraten van de buitenruimten volledig aan ons uitbesteden. Wij dragen zorg voor uitgravingen, ophogingen, funderingen, nivelleringen en verhardingen. Kortom, voor alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

Wegenbouw

CTBB levert graag haar bijdrage aan de uitbreiding en reconstructie van het wegennet. Het wegenbouwteam kan uw opdracht zelfstandig uitvoeren of bij grootschalige werken onderdeel uitmaken van het geheel van uitvoerders. De toenemende verkeersintensiteit en veranderende visies op veiligheid maken een perfecte logistiek, weloverwogen verkeersafzettingen en een hoge realisatiesnelheid noodzakelijk. Onze flexibiliteit maakt het mogelijk dat we ook uw spoedklussen aan kunnen nemen.

Riolering

CTBB is sterk in het bouw-, woon- en gebruiksrijp maken van woonwijken en bedrijfsterreinen. Een juiste waterhuishouding is een belangrijke voorwaarde voor het vermijden van wateroverlast tijdens of na het bouwproces. Wij voorzien in tijdelijke of permanente onder- en bovengrondse opvang, begeleiding en afvoer van (afval)water. U kunt gebruik maken van standaard systemen of een specifieke toepassing laten ontwerpen. Wij bieden u budgetgerichte oplossingen voor elke situatie.

Waterbouwkundig werk

CTBB realiseert visueel aantrekkelijke buitenruimten en hoogwaardige infrastructuur tegen een scherpe prijsstelling. Steeds vaker vormen waterpartijen een essentieel onderdeel van de visuele infrastructuur van woonwijken en bedrijfsterreinen. Naast het visuele aspect doen de waterpartijen tevens dienst als buffer tijdens natte perioden. Wij dragen zorg voor kleinschalige waterbouwkundige constructies en de realisatie van duurzame faciliteiten voor de waterhuishouding op wijk en bedrijfsterrein niveau.

Cultuurtechnische werken

CTBB heeft brede ervaring in het realiseren van cultuurtechnische werken voor recreatieve toepassingen. De toenemende bevolkingsdruk op leefgebieden vereist de aanwezigheid van aansprekende buitenruimten voor diverse vormen van ‘outdoor’ vrijetijdsbesteding. U kunt ons inzetten voor het bouwrijp maken, de waterbeheersing, de aanleg van de infrastructurele voorzieningen en het gebruiksklaar maken van het terrein. Wij zijn gewend te werken in bouwteamverband, maar kunnen u tevens van dienst zijn van ontwerp en realisatie tot en met beheer en onderhoud.

Parken en plantsoenen

CTBB draagt graag haar steentje bij aan de realisatie van een prettige leefomgeving. Parken en plantsoenen verhogen de leefbaarheid van bebouwde gebieden. Een aansprekend park is een combinatie van bomen en plantenperken, veldjes en waterpartijen, wandel, rust-, spel- en parkeerfaciliteiten. Een diversiteit van gebruikstoepassingen die uiteenlopende vereisten stellen aan de ondergrond. Wij voorzien in het totale grondverzet, de aanleg van gezonde bodemstructuren voor beplantingen, de bestratingen en straatmeubilair.

Sportvelden en kunstgras

CTBB is thuis in de ontwikkeling die kunstgras heet. Kunstgras is dankzij haar brede toepasbaarheid en seizoensonafhankelijkheid een enorme opmars aan het maken. Kunstgras is volop in ontwikkeling, de kwaliteit is zo goed, dat steeds meer sportvelden ermee worden uitgerust. Moderne egalisatietechnieken en het gebruik van hoogwaardige precisieapparatuur dragen bij aan het steeds beter betaalbaar worden van het product. Kunstgrasvelden kunnen gedurende het gehele jaar veel intensiever worden gebruikt dan natuurlijk gras. Wij dragen zorg voor de aanleg, het onderhoud en het eventuele schadeherstel. Ook kunt u ons inzetten voor het periodiek opruimen van zwerfafval.

Speeltuinen

CTBB spant zich ook in voor kinderen die plezier maken. Kennis van het gebruik van de diverse speeltoestellen is noodzakelijk om juiste keuzen te maken met betrekking tot de inrichting van de speelplaats, de bestrating en het hekwerk. Dit alles ter voorkoming van ongevallen bij de kinderen. Al te vaak gebeuren er ongelukken door ondeugdelijke speeltoestellen, een te harde ondergrond of een kind onveilig hek. Beheerders en eigenaars zijn volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen verantwoordelijk voor een veilige speelplaats. Wij dragen zorg voor valveilige ondergronden, kindvriendelijk hekwerk en gecertificeerde speeltoestellen.

Milieutechnische werken

CTBB wordt geregeld ingezet voor milieutechnische werken zoals bodemsaneringen. Door het steeds intensiever gebruik van de beperkt beschikbare ruimte worden de milieunormen en wetgeving regelmatig aangescherpt. Zo ligt de verantwoordelijkheid voor een schone bodem tegenwoordig bij de huidige eigenaar. Het verdient aanbeveling om bij de herbestemming van locaties een grondig bodemonderzoek te verrichten en indien nodig adequate reinigingsmethodieken toe te passen.

Bodemanalyse

CTBB heeft ruime ervaring in het behandelen en stabiliseren van gronden. Voordat aan de uitvoering kan worden begonnen, dient eerst een zorgvuldige analyse plaats te vinden van de in de bodem aanwezige verontreinigingen. In de bodem en het grondwater kunnen een of meerdere verontreinigingen aanwezig zijn. Veelal zijn deze veroorzaakt door oude bedrijven en industrieën in een tijd dat er nog nauwelijks milieuregels bestonden, of door een ‘bedrijfsongeval’. Wij adviseren u graag over de alternatieve methodieken, de te verwachte kosten en de benodigde doorlooptijd om het probleem op te lossen.

Bodemsanering

CTBB is BRL 7000 gecertificeerd en denkt met u mee in het vinden van effectieve en kostenefficiënte zuiveringstechnieken. Verontreinigen met bijvoorbeeld minerale oliën, gechloreerde koolwaterstoffen of zware metalen hebben eigen kenmerken en vereisen een specifieke aanpak en behandeling. Het werken met verontreinigingen is gebonden aan stringente regelgevingen met betrekking tot de veiligheid van mens en omgeving, het vervoer en de verwerking van de verontreinigde grond of water. Indien gewenst, dragen wij zorg voor het gehele traject, van eerste analyse tot en met de afvoer en zuivering.

Herontwikkeling

CTBB lost milieutechnische vraagstukken op voor gemeenten, bedrijfsleven en particulieren. Na de sanering van wijk, terrein of tuin zijn wij u graag van dienst bij het bouwrijp en gebruiksrijp maken van de locatie en de realisatie van de infrastructuur. Dit biedt u kostenvoordelen en versnelt de doorlooptijd. U bent er immers bij gebaat om op korte termijn te kunnen beschikken over een schone bouwlocatie of woonomgeving.